Поиск

Подробнее

Все цены указаны с учетом НДС за наличный расчет

Гарантияתעודת אחריות

פי.סי אחד מחשבים

פנחס לבון 18 נתניה
טל: 09-8855702 פקס:  09-8655856


אנו מברכים אותך על קנייתך ושמחים שבחרת לקנות אצלנו. קניית מוצר מחברתנו וקריאת תעודת האחריות פותחים בפניך עולם מלא של הזדמנויות, עולם בו אנו מעוניינים לשמור אתך על קשר, ולספק לך מידע על מוצרים ושירותים אשר יסייעו לך להצליח בעולם הטכנולוגי של היום.
אנו מזמינים אותך לקרוא את תעודת האחריות,למלאה כנדרש ולהצטרף לרשימת לקוחותינו.


תעודת אחריות זו תהיה בתוקף בהתאם לתנאים הבאים:

 1. בצרוף חשבונית מס המעידה על רכישת המוצר מהחברה.
 2. פירעון מלא ומוחלט ובמועד של כל ההתחייבות בגין המוצר הנדון.שירותים ללקוחות Pc1 מחשבים:


1. שרות מעבדה

במסגרת האחריות של המוצר החברה תתקן או תחליף את המוצר, לפי שיקול דעת נציג החברה, בציוד חדש או חליפי במשך זמן שלא יעלה על 14 ימי עסקים מיום קבלת הציוד במעבדה. התיקון אינו מתבצע במקום. שרות המעבדה יכלול את כל חלקי החילוף ושעות העבודה שיידרשו לצורך השמשת הציוד. השרות במסגרת האחריות תינתן במעבדת השרות של החברה בימים א' – ה' בין השעות 10:00 - 14:00 ובין 16:00- 20:00, בימי ו' בין השעות 10:00 – 14:00.

כל ההוצאות הישירות ו/או העקיפות הקשורות במשלוח הציוד למעבדה וחזרתו ללקוח לרבות נזקים, אם יגרמו בזמן המשלוח, יהיו על חשבון ואחריות הלקוח בלבד.


2. השרות במסגרת האחריות לא יחול במקרים הבאים:

 • המוצר ניזוק מרשלנות, הזנחה, שימוש בלתי נכון, חבלה, נפילה, שבר בציוד ו/או באחד ממרכיביו החיצוניים ו/או פנימיים מכל סיבה שהיא, רטיבות, ליקויים באספקת חשמל, בקרה לא נאותה של טמפרטורה או לחות, נזק כתוצאה מגורם חיצוני לרבות תאונה, שריפה, פגיעת ברק או מתח גבוה,  הצפה ו/או במידה ולא בוצעה התקנת המוצר ע"י החברה ו/או על פי הוראותיה ו/או שלא על פי הוראות היצרן, בוצעו בציוד תיקונים ו/או שינויים לרבות העברת מקום שלא על ידי החברה ו/או שלא בהסכמתה ו/או כתוצאה מחיבור ציוד אחר לציוד הנדון שלא על פי אישור מראש של החברה, נזק לחלקי הפלסטיק ו/או לצבע החיצוני של הציוד.
 • האחריות אינה חלה על חומרים מתכלים מכל סוג שהוא ומאבדת את תוקפה משימוש בחומרים מתכלים לא מקוריים מכל סוג שהוא.
  אחריות זו הינה לתיקון או החלפה של רכיבי החומרה בלבד, ואינה כוללת את התוכנה המותקנת, מערכת ההפעלה, תוכנה שסופקה עם המוצר או מותקנת בציוד המתחבר אליו, או כל ציוד קצה.
 • מתן שירותים הקשורים בשינוי מקום או תצורה של הציוד, הוספת או הסרת אביזרים או חלקיהם או תוספת מכשור עזר אחר.
 • לא יבוצע כל טיפול או תיקון על ידי הלקוח או על ידי מישהו אחר שלא בהרשאה בכתב ע"י החברה.
 • האחריות למסכים שטוחים הפועלים בטכנולוגיית TFT (לעניין נקודות שרופות, BURNED PIXELS) תחול רק במידה ויתגלו למעלה מ- 3 נקודות שרופות.  
  נקודות שרופות בקבוצה ייחשבו לצורך כתב אחריות זה כנקודה שרופה אחת, או לפי אחריות היצרן.


3. תנאים כלליים

 • מוצר לא תקין שהופסק ייצורו, יוחלף למוצר הדומה לו בתוספת תשלום מצד הלקוח על הפרש ביניהם, אשר יקבע ע"י החברה. במידה והלקוח יסרב לקבל מוצר דומה בתוספת תשלום, זמן העבודה יהיה עד 90 ימי עבודה.
 • במידה והלקוח מביא בעצמו או שולח את הציוד למעבדת החברה לבדיקה, או במידה ונציג החברה מגיע לבית הלקוח עפ"י  הסכם שירות בין החברה לבין הלקוח ומסתבר שהמכשיר תקין או שהתקלה אינה מכוסה במסגרת האחריות, או בשל תקלה שנגרמה לפי האמור בסעיף 2 לעיל, יישא הלקוח  בתשלום כל הוצאות הבדיקה והחומרים, שעות העבודה והנסיעות שנגרמו עקב קריאת שירות זו לפי מחירון החברה שיהיה בתוקף במועד הבדיקה.
 • במסגרת השרות ללקוח תענה החברה בהתאם לשיקול דעתה לבקשת הלקוח לביצוע עבודה שאינה מכוסה בהסכם זה. החברה תחייב את הלקוח בשעות העבודה, שעות הנסיעה ומחירי החומרים אשר שיוכנסו ו/או יוחלפו בציוד ויפורטו בחשבון ללקוח.
 • מחירי שעות עבודה / נסיעה וחלפים יקבעו בהתאם למחירון החברה שיהיה בתוקף לעת זו. משך התיקון המינימאלי הוא שעה וזאת למעט שעות הנסיעה של הטכנאי למקום השירות ובחזרה. משך נסיעת הטכנאי לאתר התיקון וחזרה הינו כדין שעות עבודה.
 • בשום מקרה לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתו ללקוח או לצד שלישי ו/או לגורם כלשהו, לרבות אובדן מידע ו/או נתונים, מכל סוג שהוא ו/או אובדן הכנסות, אשר עלולים להיגרם כתוצאה משימוש בציוד ו/או אי פעולתו ו/או פעולות לצורך תחזוקה.
 • החברה לא תהיה אחראית בשום מקרה לתקלות ו/או עיכובים בביצוע התחייבויותיה אשר נובעים מגורמים המצויים מעבר לשליטתה.
 • החברה לא תהיה אחראית על פי כתב אחריות זה ו/או בכלל לכיסוי חובות ו/או אחריות ו/או תביעה ו/או נזק הנובעים במישרין ו/או בעקיפין, מאי יכולתו של הציוד לבצע פעולה נכון, באופן מלא ו/או חלקי.
 • "מערכות מחשב" לתורכי חריג זה משמע: מערכות מחשב על כל חלקיהן, רכיביהן, ציודן ההיקפי, תוצריהן, הציוד והמידע האגור או מופק על ידן, לרבות אך לא רק, כל תוכניות המחשב ו/או מיזוג תוכנות ו/או חומרת מחשב ו/או יישומי תוכנה הנמצאות בשימוש הלקוח ו/או מטעמו ו/או שהלקוח נתן בגינם יעוץ ו/או שירותים כלשהם, לרבות אך לא רק, שירותי אספקה, תכנון, כתיבה, ביצוע, ייעוץ, שיפור, הסבה ואחזקה.

Котегории
Популярные продукты
Список производителей
HP
dash
LG
dash
logitech
dash
microlab
dash
microsoft
dash
samsung
dash
sony
dash